Bảng giá Tên miền tiếng việt

Địa chỉ cho bạn kinh doanh trực tuyến tốt nhất!

tên miền việt nam Tên miền việt nam Phí đăng ký

Không chịu thuế

[ 1 ]

Phí duy trì

Không chịu thuế

[ 2 ]

Dịch vụ tài khoản quản trị
tên miền năm đầu

Chưa bao gồm 10% VAT

[ 3 ]

Dịch vụ tài khoản quản trị
tên miền năm tiếp theo

Chưa bao gồm 10% VAT

[ 4 ]

Tổng tiền năm đầu

Đã bao gồm 10% VAT

[5]=([1]+[2]+[3])+([3]*10%)

Tổng tiền năm tiếp theo

Đã bao gồm 10% VAT

[6]=([2]+[4])+([4]*10%)

.vn

200,000 350,000 200,000 150,000 770,000 515,000

.com.vn

200,000 250,000 200,000 150,000 670,000 415,000

.net.vn

200,000 250,000 200,000 150,000 670,000 415,000

.org.vn

120,000 150,000 200,000 150,000 490,000 315,000

.info.vn

120,000 150,000 200,000 150,000 490,000 315,000

.gov.vn

120,000 150,000 200,000 100,000 490,000 260,000

.edu.vn

150,000 200,000 200,000 150,000 570,000 365,000

.biz.vn

200,000 250,000 200,000 100,000 670,000 360,000

.name.vn

30,000 30,000 20,000 20,000 82,000 52,000

.pro.vn

120,000 150,000 200,000 100,000 490,000 260,000

.health.vn

120,000 150,000 200,000 100,000 490,000 260,000

.ac.vn

120,000 150,000 200,000 100,000 490,000 260,000

Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...)

120,000 150,000 200,000 150,000 490,000 315,000

Tên miền Tiếng Việt .vn

Miễn phí 20,000 20,000 30,000 42,000 53,000